08/05/2021
Logo Ryukyu Golden Kings Ryukyu Golden Kings
Logo Kyoto Hannaryz Kyoto Hannaryz